Ocelot (Leopardus pardalis) - Leopardus Lineage

Ocelot (Leopardus pardalis)
By Tom Smylie (US Fish & Wildlife Service, Image Archive) [Public domain], via Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AOcelot.jpg